Zapytanie ofertowe 2/2013

Logo_kolor_beztlaROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie ogrodu sensualnego. Oferta powinna zawierać cenę netto za przedmiot zamówienia opisany w punkcie II.

I. Zamawiający:

ROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus
Osmolice Pierwsze 21
23-107 Strzyżewice
tel. +48 603 865 859
wojciech@golus.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu sensualnego. Nazwa „ogród sensualny” nawiązuje do sposobu percepcji wszelkimi zmysłami roślin znajdujących się w nim. Obiekt zlokalizowany będzie na działce nr 1144 w Osmolicach Pierwszych w gminie Strzyżewice. Ogród ten zajmować będzie powierzchnię ok. 450 m², podzielony zostanie na sekcje zmysłów pozwalające zwiedzającemu na rozdzielenie postrzeganych bodźców z podziałem na zmysły. Przez ogród zwiedzający poruszał się będzie ścieżkami z kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 100 m² dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych część ogrodu wykonana zostanie na podniesieniu wykonanym z murku betonowego pozwalającego na bezpośredni kontakt zwiedzającego z roślinami.  Całość nasadzeń zajmie powierzchnię ok. 250 m². Rośliny posadzone zostaną w agrowłókninie zabezpieczającej przed przerastaniem chwastów, całość zostanie zabezpieczona korą sosnową. Planowane jest wykonanie nasadzenia co najmniej 6 drzew liściastych, co najmniej 20 krzewów iglastych, 250 krzewów liściastych oraz 400 bylin.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

– Wykonanie projektu ogrodu sensualnego.
– Przygotowanie terenu pod uprawę roślin ozdobnych: 350 m².
– Wykonanie ścieżek spacerowych z kostki betonowej: 100  m².
– Zabezpieczenie powierzchni nasadzeń agrowłókniną: 250m².
– Ściółkowanie powierzchni nasadzeń korą: 250 m².
– Wykonanie betonowego murku oporowego: 30 mb.
– Wykonanie trawnika: 100 m².
– Nasadzenia roślinne w parametrach ustalonych w projekcie.

IV. Termin wykonania zamówienia:

25 października 2013 roku

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2013 r. do godz. 14.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
– dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
– przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data odbioru oferty w siedzibie) lub
– pocztą elektroniczną na adres: wojciech@golus.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu: Wojciech Golus

Print Friendly, PDF & Email